София, ж.к. Бъкстон, ул. "Белмекен" 2А
+359 890 518 036 - фет. медицина, АГ | +359 888 226 360 - ортодонтия

д-р Петър Игнатов, д.м.

Д-р Петър Игнатов е основател и управител на Медико-Дентален Център Ортогин.

Завършил е висше образование в Медицински университет (МУ) в София, през 2003г.

Придобива специалност по акушерство и гинекология в МУ, София.

През 2012 година, след успешна защита на дисертационен труд на тема „Съвременни насоки в кардиотокографското изследване при бременност и раждане – квантитативна кардиотокография“, пред катедрата по акушерство и гинекология в МУ София, придобива образователна и научна степен доктор по медицина (Ph.D.).

Следдипломна квалификация в областта на феталната морфология, ехокардиография и инвазивна фетална хирургия в Англия, Франция и Германия.

Лицензирани изследовател на Фондацията по Фетална Медицина (FMF) на Кралския колеж в Лондон, Великобритания, в сферата на комбиниран скрининг за хромозомни аномалии и Доплер ултразвук.

Има над 17-годишен опит в областта на феталната медицина, акушерството и гинекологията.

Автор е на една монография и два патента, както и на повече от 40 публикации, пленарни лекции, конгресни презентации и постери в международни и национални научни издания.

Редактор е на едно практическото ръководство.

Има над 25 цитирания (включително в Cochrane collaboration, Lancet, American Journal of Obstetrics and Gynecology и др.) и е член на редакционните колективи на 13 международни научни издания.

Създател е на компютърните експертни системи QSL (Quantitative Surveillance of Labour) QDSP (Quantitative and Doppler Surveillance of Pregnancy) Protocols за мониториране състоянието на плода по време на бременност и раждане.

Съучредител е на Българското дружество по медикаментозен аборт.

Участие в редакционни колегии на специализирани научни списания:

1.   Global Women’s Health. APPLIS PUBLISHERS LLC, Scottsdale, USA.
2.   Current Pediatric Research. ALLIED ACADEMIES, London, UK.
3.   EC Paediatrics. ECRONICON LIMITED, London, UK.
4.   EC Gynecology. ECRONICON LIMITED, London, UK.
5.   Annals of Women’s Health. REMEDY PUBLICATIONS LLC, USA.
6.   SRL InVitro Fertilization, SCIRES LITERATURE LLC, Middletown, USA.
7.   SM Women’s Health, Issues and Care, SM ONLINE SCIENTIFIC RESOURCES LLC, Dover, USA.
8.   Journal of Clinical Obstetrics, Gynecology & Infertility. REMEDY PUBLICATIONS LLC, Belmont, USA.
9.   Open Access Journal of Pediatrics and Neonatology. ISaMed LLC, Dover, USA.
10. Journal of PeerScientist. Hyderabad, India.
11. Insights in Obstetrics and Gynecology. OPR SCIENCE, Hyderabad, India.
12. International Journal of Gynecology and Clinical Practices. GRAPHY PUBLICATIONS, India.
13. Journal of Nursing. THINKERSHUB, Hyderabad, India.

Монография:

Мониториране на плода по време на раждането. El-Ula Printing house, Maalot Tarshiha, Israel, 2015.

Дисертация:

Съвременни насоки в кардиотокографското изследване при бременност и раждане – квантитативна кардиотокография. Медицински Университет – София; Медицински Факултет; Катедра по Акушерство и Гинекология, 2012.

Патент:

Метод и автоматизирана система за наблюдение на фетално състояние. 2015

Публикации:

1.   Musculus sternalis – диагностични трудности при рак на гърдата. Хирургия 1998;52(5):58-9.
2.   Ureter fissum – диагностични и хирургични проблеми. Хирургия 1999;55(2):41-3.
3.   Вариация в кръвоснабдяването на горен крайник у човек във връзка с опасност от погрешно интраартериално въвеждане на медикаменти. Хирургия 1999;55(6):56-8.
4.   Квантитативна кардиотокография. Акушерство и гинекология 2008;47(2):11-5.
5.   Фетален фибронектин – маркер за предтерминно раждане. Акушерство и гинекология 2010;49(2):39-42.
6.   Сравнителен анализ на прогнозните стойности за рН на плода in utero, генерирани чрез използване на метода „квантитативна кардиотокография”, и действителните резултати за водородния показател, определени непосредствено след раждането. Акушерство и гинекология 2010;49(4):3-11.
7.   Структура и функция на кардиотокографския скор получен при използване на метода „квантитативна кардиотокография”. Определяне значимостта на неговите компоненти за точността на прогнозните стойности за рH на плода. Акушерство и гинекология 2011;50(3):13-20.
8.   Алгоритъм за клинично приложение на метода „квантитативна кардиотокография”. Акушерство и гинекология 2011;50(6):3-9.
9.   Индиректна стандартна кардиотокография срещу индиректна квантитативна кардиотокография – сравнение на резултатите при интрапартално мониториране на плода. Акушерство и гинекология 2012;51(5):3-10.
10. Нови методи за антенатална и интрапартална диагностика – част I. Акушерство и гинекология 2012;51(Suppl.2):25-29.
11. Мониториране на плода по време на раждането – QSL Protocol. Акушерство и гинекология 2015;54(Suppl.2-2):3-6.
12. QDSP Protocol: нова методика за оценка на състоянието на плода в трети триместър. Акушерство и гинекология 2015;54(Suppl.2-2):7-11.
13. sFlt-1: нов маркер за оценка на риска от спонтанен аборт в първи триместър на бременността. Акушерство и гинекология 2015;54(Suppl.2-2):48-52.
14. Съвременни аспекти в токолитичната терапия при заплашващо предтерминно раждане. Здраве и наука 2015;19:4-7.
15. Рискови фактори за постпарталните окултни разкъсвания на аналния сфинктер. Акушерство и гинекология 2016;55(4):9-13.
16. Влияние на акушерски гел Dianatаl върху продължителността на втори период на раждането. Акушерство и гинекология 2016;55(5):9-14.
17. Проучване върху честотата на постпарталните окултни разкъсвания на аналния сфинктер чрез ендоанална ултрасонография. Акушерство и гинекология 2016;55(5):15-20.
18. Quantitative cardiotocography to improve fetal assessment during labor: A preliminary randomized controlled trial. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive biology (EJOG); 2016;Volume 205;Pages 91–97.
19. Диастолно децелерационно време в средна мозъчна артерия (diastolic deceleration time – DDT) – нов показател за оценка на състоянието на плода? Акушерство и гинекология 2016;55(Suppl.1):27-30.
20. Превенция на професионалния стрес и “бърнаут” синдрома сред лекари, работещи в хирургични отделения. Превантивна медицина. 2017; VI;1(11).
21. Лична отговорност за здравето и готовност на пациентите за посещаване на частни специалисти. Управление и образование. 2017; XIII;(5);87-93.
22. Recent advances in computerized fetal monitoring in labor. Austin Journal of Obstetrics and Gynecology; 2018; 5(3): 1101.
23. Приложение на молекулните фактори на ангиогенезата в първи триместър на бременността. Акушерство и гинекология; 2018 (под печат).

Цитирания:

1.   Esther Enet. Gazométrie in utero : Intérêt de la biologie délocalisée et évaluation clinique des paramètres mesurés. Sciences du Vivant [q-bio]. 2009. ffhal-01732711f.
2.   Байрактарова А, Георгиев Б, Колева И. Кардиорехабилитационен алгоритъм след коронарна хирургична интервенция при пациент след аортно-коронарен байпас. Здраве и наука 2011;4:6-9.
3.   Lubna Ali, Rehana Mushtaq, Nazia Ahmed. Frequency of pathological CTG in low risk women and its outcomes. Pak J Surg 2014; 30(4):340-345.
4.   Lutomski JE, Meaney S, Greene RA, Ryan AC, Devane D. Expert systems for fetal assessment in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD010708. DOI: 10.1002/14651858.CD010708.pub2.
5.   Масларов Д, Спасова Хр. Актуална терминология за мозъчносъдовите болести през втората декада на 21-ви век. Здраве и наука 2015;17(1):22-34.
6.   Кольовска В, Тодоров С, Кадийски Д, Масларов Д. Няма безопасна доза при употреба на алкохол. Здраве и наука 2015;17(1):18-21.
7.   S Banu. Relationship between abnormal cardiotocography and fetal outcome. Nepal Journal of Obstetrics and Gynaecology. Jul-Dec, 2015; 20 (2):36-39.
8.   Nunes Inês, Ayres-de-Campos, Diogo et al. Central Fetal Monitoring With and Without Computer Analysis. Obstetrics & Gynecology (The Green Journal). 2017, January, Volume 129, Issue 1, p 83–90. doi: 10.1097/AOG.0000000000001799.
9.   The INFANT Collaborative Group. Computerised interpretation of fetal heart rate during labour (INFANT): a randomised controlled trial. The Lancet. Available online 21 March 2017. dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30568-8.
10. Hederlingová, J. et al. [The finding of isolated oligohydramnios after 37th week of gestation and its association with perinatal outcome]. Ceska gynekologie. 82, 5 (Autumn 2017), 351–354.
11. Бержарова У., М. Алберт, Т. Димитров. Метод за диагностика на компресия на N. Femoralis при скъсяване на Lig. Inguinalis. Здраве и Наука, 2017;25;25-29.
12. Деливерска Е. Клинични аспекти, диагноза и лечение на възпалителните заболявания в лицево-челюстната и шийна област – II част. Здраве и Наука, 2017;25;34-41.
13. Деливерска М., Н. Градинарова. Роля и значимост на етичните комисии. Популяризиране на дейността им сред пациентите. Здраве и Наука, 2017;25;41-43.
14-21. Мирчева М. Компютърен анализ на кардиотокографското изследване. Здраве и наука 2017;27(3):11-13.
22. López quesquén, carla pilar. Relación entre el test estresante positivo en el embarazo en vías de prolongación y el apgar del recién nacido en el hospital de ventanilla. Callao. Дисертационен труд. 2014-2017. http://repositorio.uap.edu.pe/bitstream/uap/7722/8/T059_70141284_T.pdf
23. Татьяна Буркова. Интранатальная гипоксия плода при доношенной беременности: клинико-биохимические детерминанты, оптимизация акушерской тактики. Дисертационен труд. 2014-2017.
24. Marta Campanile, Pietro D’Alessandro, Luigi Della Corte et al. Intrapartum cardiotocography with and without computer analysis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, (2018), DOI: 10.1080/14767058.2018.1542676
25. ЖА Анохина, АГ Кварацхелия. Грудинная мышца–редкий вариант аномалии мышц груди. Морфология – науке и практической медицине. Сборник научных трудов, посвященный 100-летию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Под редакцией. И.Э. Есауленко. 2018. Издательство: Издательско-полиграфический центр “Научная книга” (Воронеж).
26. Balayla, J., Shrem, G. Use of artificial intelligence (AI) in the interpretation of intrapartum fetal heart rate (FHR) tracings: a systematic review and meta-analysis. Arch Gynecol Obstet (2019) 300: 7. https://doi.org/10.1007/s00404-019-05151-7
27. Bachkangi P et al. Revisiting the risk factors associated with obstetric anal sphincter injuries. Gynecol. 2020; 8:1. http://dx.doi.org/10.7243/2052-6210-8-1.

Конгресни презентации:

1. Компютърен анализ на кардиотокографските находки. Бест Уестърн Сити хотел, София, 2007.
2. Квантитативна кардиотокография: изследване на корелацията между прогнозните стойности и актуалното рН на плода (доклад). Българско-Германски научен форум, София, 2010.
3. Лапароскопска миомектомия (доклад). 15-та Национална конференция по онкогинекология, Велико Търново, 2010.
4. Hypoxia in late-FGR. Quantitative CTG and Doppler (invited speaker). 12th Fetal Medicine Foundation (FMF) World Congress, Marbella, Spain, 2013.
5. The role of computerized indirect cardiotocography in predicting neonatal outcomes (chairperson, invited plenary lecture). 32nd Balkan Medical Week, Nis, Serbia, 2012.
6. A new approach to intrapartum monitoring (постер). 5th International Congress for Perinatology and Gynecology, Ljubljana, Slovenia, 2013.
7. Доплерово изследване на a. cerebri media на плода. XII-ти Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие, Правец, 2016.
8. Предизвикателствата в съвременната пренатална диагностика. ХІV-ти национален конгрес по акушерство и гинекология, Пловдив, 2017.

Членства:

FMF: The Fetal Medicine Foundation, London, UK (лицензиран изследовател)
ISUOG: International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology (член)
WebSurg: The virtual University For Surgeons, Strasbourg, France (член)
Ircad: Research Institute Against Cancers of the Digestive System, Strasbourg, France (член)
БЛС: Български лекарски съюз (член)
БНДАГ: Българско национално дружество по акушерство и гинекология (член)
БАКБА: Българска асоциация по контрацепция и безопасен аборт (съучредител)