д-р Петър Игнатов, д.м. е съосновател и съсобственик на Медико-Дентален Център Ортогин.

Акушер-гинеколог, специалист по Фетална медицина със 17 годишен трудов стаж. Основни сфери на интерес - биохичичен скриниг, фетална морфология, фетална ехокардиография, оценка на състоянието на плода, кардиотокография, Доплер ултразвук, имунология на бременността. Има дългогодишен опит в областта на лапароскопската хирургия, проследяване на високорискови бременности, водене на нормално раждане и Цезарово Сечение.

През 2012г., след успешна защита на дисертация на тема: "Съвременни насоки в кардиотокографското изследване при бременност и раждане - квантитативна кардиотокография" в Катедра по Акушерство и Гинекология на Медицински Факултет, Медицински Университет – София, придобива научно образователна степен "доктор по медицина - д.м. (Ph.D.)".

Създател е на QDSProtocol и QSLProtocol - компютърни експертни системи за мониториране на плода по време на бременността и раждането.

Автор е на 1 монография, 1 патент и на над 30 публикации и научни изяви у нас и в чужбина

Лицензиран изследовател на Fetal Medicine Foundation (FMF).