д-р Петър Игнатов, д.м. е съосновател и съсобственик на Медико-Дентален Център Ортогин.

Акушер-гинеколог, специалист по Фетална медицина с 15 годишен трудов стаж. Основни сфери на интерес - биохичичен скриниг, фетална морфология, фетална ехокардиография, оценка на състоянието на плода, кардиотокография, Доплер ултразвук, имунология на бременността.

През 2012г., след успешна защита на дисертация на тема: "Съвременни насоки в кардиотокографското изследване при бременност и раждане - квантитативна кардиотокография" в Катедра по Акушерство и Гинекология на Медицински Факултет, Медицински Университет – София, придобива научно образователна степен "доктор по медицина - д.м. (Ph.D.)".

Създател е на QDSProtocol и QSLProtocol - компютърни експертни системи за мониториране на плода по време на бременността и раждането.

Общ брой публикации и научни изяви у нас и в чужбина - 30. Автор е на 1 монография и 1 патент.

Лицензиран изследовател на Fetal Medicine Foundation (FMF).

Персонален сайт