София, ж.к. Бъкстон, ул. "Белмекен" 2А
+359 890 518 036 - фет. медицина, АГ | +359 888 226 360 - ортодонтия

Оценка на състоянието на плода в трети триместър

В Ортогин вече работи първата в света автономна компютърна система за оценка на състоянието на плода:


Определянето на състоянието с тази система се реализира в два последователни етапа:

Кардиотокография (запис на тоновете на плода или т.нар. NST – non stress test) посредством устройство, наречено акушерски монитор, което регистрира и записва сърдечната дейност на плода.
Това става чрез поставяне на специални ултразвукови датчици върху корема на бременната жена.

Постъпващата информация се цифровизира и се изпраща към компютърен алгоритъм за анализ на резултатите, наречена квантитативна кардиотокография (QctgQuantitative cardiotocography – Фиг. 1), който е патентован и разработен въз основа на дисертационен труд и дългогодишни научни проучвания, проведени под ръководството на д-р Петър Игнатов, с участието на мултидисциплинарен екип от специалисти. Резултатите се изпращат в “главния мозък” на системата – QDSP сървър.

Доплерово изледване (Doppler Surveillance) на кръвотока в мозъка, сърцето и пъпната връв на плода с ултразвуков апарат от последно поколение. Получените резултати се въвеждат в специализиран софтуер, който обработва резултатите и ги предава на QDSP сървърa (Фиг. 1).

Постъпилата в QDSP сървъра информация от двете изследвания се обработва напълно автоматизирано и в реално време, в резултат на което се генерира възможно най-обективна и точна оценка на моментното състояние на плода:

Фигура 1: Показани са отделните етапи в работата на системата за оценка на състоянието на плода QDSP Protocol

Какви са предимствата на системата?

* Използването на компютърна система с висока прецизност и ефективност е предпоставка за драстично намаление (до 50%) в броя на Цезаровите сечения, извършени поради неоснователни опасения за фетално страдание.

* Системата QDSP Protocol е в състояние да диагностицира кислороден недостиг при плода много по-рано от класическите методи.

* Пряко следствие от това е не само успешната превенция на повечето случаи с интраутеринна смърт на плода, но и значително намаляване на неврологични усложнения като ДЦП, аутизъм, забавена адаптация, когнитивни трудности и др.

Записване на час


Как беше досега?

Класическа кардиотокография (NST)

При класическата кардиотокография акушерския монитор регистрира и записва сърдечната дейност на плода, като получената информация се разпечатва на хартиен носител и наподобява електрокардиограмата при възрастните.

Така полученият запис трябва допълнително да бъде разчетен и интерпретиран от квалифициран специалист:


Поради наличието на големи вариации в начина, по който се разчитат резултатите от различни специалисти, методът е много неточен.

В резултат на това, често се извършват излишни Цезарови сечения (поради наличие на неоснователни опасения за фетално страдание) или не се предприемат навременни действия в случаи, при които има изразен кислороден недостиг.

Последното може да доведе до поява на гърчове, ДЦП, аутизъм и други неврологични усложнения при новородените.


Доплерово изследване на кръвотока на плода с ултразвуков апарат


При Доплеровото изследване се извършва анализ на кръвотока в мозъка, сърцето и пъпната връв на плода. Така може да се получи много точна информация за състоянието на бебето, но само ако интерпретацията се извършва от висококвалифициран специалист: 


Това невинаги е възможно, поради което диагностичните неточности са често срещано явление.